Testing

testing_2Quality Assurance & Testing

První odkaz Druhý odkaz Třetí odkaz Třetí odkaz Třetí odkaz

Testování a řízení kvality IT systémů je nedílnou a velmi důležitou součástí životního cyklu informačních systémů. Kvalitním a efektivním testováním informačních systémů před nasazením do provozu lze dosáhnout větší spokojenosti koncových zákazníků s pozitivním dopadem na business. Vyrobit a dodat kvalitní informační systém nemusí být dražší než dodávka nekvalitního systému. Naším cílem je Vám pomoci zvýšit kvalitu dodávek projektů a informačních systémů Vašim zákazníkům. Pomocí specializovaných služeb v oblasti testování Vám pomůžeme kvalitu SW změřit i zlepšit. Díky testování budete následně vynakládat méně prostředků na údržbu systému a více prostředků můžete věnovat na jeho další rozvoj. Testování Vám také snižuje riziko výpadků systému v provozu a předchází obchodním ztrátám s těmito výpadky spojeným.

Nabízíme komplexní služby Quality Assurance a Testingu (QAT), což je oblast, která se zaměřuje na činnosti a procesy související s řízením a měřením kvality IT systémů a procesy s nimi souvisejícími. Quality Assurance v našem podání poskytuje našim zákazníkům know how a „Best Practise” pro řešení zabezpečení a řízení kvality pro vývoj, integraci a provoz IT systémů.

Naším cílem je stát se preferovaným partnerem, na kterého se budou s důvěrou obracet významní klienti a partneři v oblasti testování software a quality assurance. Této vize dosahujeme zejména:

 • Profesionálně velmi zkušeným týmem
 • Trvalým rozvojem kompetence podpořeným stabilním teamem certifikovaných profesionálů
 • Poskytováním komplexních služeb s vysokou přidanou hodnotou
 • Efektivním využíváním kvalitních volných kapacit na trhu

Jsme společností profesionálů, odborností i přístupem. V našich týmech je velký podíl certifikovaných specialistů, stejně jako konzultantů s ojedinělým přehledem v oboru. Systematicky investujeme do prohlubování rozvoje našich odborníků. Nejsme specialisté na jeden typ řešení, jsme specialisté na řešení potřeb našich zákazníků.

Jak pracujeme

 • Máme vlastní core team zkušených specialistů na testování aplikací pro různé platformy a segmenty
 • Disponujeme sítí dalších řádově desítek externích specialistů, kterými flexibilně doplňujeme vlastní kapacity pro pokrytí velkých projektů testování
 • Pracujeme v různých prostředích a segmentech informačních systémů. Naši specialisté znají různé nástroje pro podporu testování, tak aby náš klient nebyl omezen použitím těchto nástrojů
 • Realizujeme služby na klíč.

Výhody spolupráce

 • QA a testování software rozumíme – chápeme potřeby zákazníků
 • Pomůžeme vám zkvalitnit vyvíjené a nasazované informační systémy
 • Nabízíme různé delivery modely pro nejefektivnější spolupráci
 • Doplníme váš team o kapacity specialistů na testování a QA
 • Nabízíme vám dlouhodobou spolupráci pro realizaci testování, rozvoj a údržbu procesu testování
 • Technologická nezávislost díky spolupráci s předními světovými dodavateli IT řešení a služeb
 • Dlouholeté zkušenosti našich lidí v testování

Funkční testy
Funkční testování software je plánovaný, řízený a metodicky podporovaný proces, pomocí kterého probíhá ověřování funkcionality aplikace nebo systému vůči požadavkům na testovanou aplikaci. Funkční testování pomáhá při zvyšování kvality aplikace a snižování výskytu chyb v produkčním prostředí. Významným přínosem funkčního testování je také snižování nákladů na vývoj aplikace, a to tím způsobem, že funkční testování (unit, systémové a integrační) pomáhá odhalovat chyby v raných fázích implementačního projektu. To znamená, že oprava chyb není časově a finančně tak náročná jako v případě, že jsou chyby zachyceny až v průběhu provozu aplikace. Funkční testování software je možné rozdělit na manuální a automatizované.

Naše klíčové služby funkčního testování:

 • Dodávka kapacit pro testování (v rolích Tester, Test Analytik, Test manager a další)
 • Dodávka ucelených týmů – teamleasing
 • Realizace testů projektovým přístupem
 • Outsourcing testování
 • Konzultace a zavedení automatizace testů

Přínosy funkčního testování

 • Ověření, že aplikace odpovídá funkčním požadavkům odběratele, je základní podmínkou úspěšného provedení akceptačního řízení při převzetí aplikace od dodavatele;
 • Snížení chybovosti aplikace v provozu;
 • Předcházení výpadkům aplikace nebo vzniku fatálních chyb;
 • Omezení ekonomických škod vzniklých nesprávným fungováním aplikace.

Komplexní projekty testování
Zabezpečením kompletního projektu testování Vám pomůžeme kvalifikovaně pomoci s měřením a zvýšením kvality informačních systémů. Součástí naší dodávky bývá provedení přípravy a vlastní realizace manuálních funkčních (nezávislých, akceptačních) testů, tj. testování aplikací jiných dodavatelů u zákazníka. Funkční testování (akceptační) obvykle obsahuje, mimo realizaci, i vytvoření plánu testů (organizace a rozsah testování, role, atd.), analýzu testované aplikace (z pohledu funkčnosti), tvorbu testovacích případů včetně specifikace testovacích dat a rozhraní na okolní systémy, prvky a podílu na jejich přípravě v prostředí (tj. i s nástroji) zákazníka.

Nabízíme také možnost převzetí odpovědnosti za kompletní realizaci funkčních / akceptačních testů, či poskytnutí zaškolených pracovníků pro vlastní realizaci testů (formy outsourcing, bodyshop).

Dodávka kapacit pro testování
Dle požadavků našich klientů nabízíme outsourcing testování, outsourcing kapacit jednotlivých odborníků i celých teamů. Využíváme synergie s naším  flexibilním sourcingem externích IT kapacit. Jsme schopni nabídnout širokou škálu IT odborníků, specialistů pro testování na konkrétní platformy a informační systémy, kteří jsou nezbytní pro rozsáhlé projekty systémové integrace.

 • Rychlé a flexibilní doplnění IT kapacit pro vaše projekty
 • Kapacity jednotlivců, teamů i kompletních labů
 • Záruky dostupnosti, kvality a náhrady nabízených kapacit

Automatizace testů
Za automatizované testování softwaru se považuje takové, kdy je část testovacího procesu, nebo i celý tento proces, prováděn bez přímého působení člověka a to pomocí specializovaného softwaru. Existuje celá řada programů a nástrojů, jejichž úkolem je samostatně provádět některou z činností, které jsou součástí testování. Nejznámější jsou programy, které dokáží nahradit fyzické klikání testerů do testované aplikace.

Automatizované testování zahrnuje vytvoření a údržbu sady plně automatizovaných regresních testů, která bude v pravidelných intervalech spouštěna pro kontrolu důležitých funkčností systému. Automatizaci je možné použít už v průběhu vývoje a je rovněž možné ji aplikovat na většinu nových typů testů, což umožňuje úsporu nákladů na manuální testování, zkrácení doby testování nových buildů a zároveň zrychlení co do počtu iterací, což má pozitivní dopad na čas určený k opravám chyb.

Hlavním přínosem automatizovaného testování je úspora přímých a nepřímých nákladů na testování a odstraňování defektů z produkce. Čím dříve jsou chyby nalezeny, tím levnější je jejich oprava. Automatizaci lze využít i v rámci zátěžových testů, které je obtížné nebo nákladné provádět ručně.

Pomůžeme Vám s:

 • Analýze vhodnosti a připravenosti na automatizaci testů
 • Technologickým testem vhodného nástroje pro automatizaci;
 • Implementací vybraného nástroje
 • Metodickým vedením a proškolení pracovníků
 • Technickou podporou
 • Dodávku specialistů pro přípravu a realizace automatizace testů

Zátěžové testy
Realizujeme komplexní službu provedení zátěžových testů formou projektu. Součástí takovéhoto projektu bývá provedení analýzy aplikace, tj. definice cíle a rozsahu zátěžového testu, definice řešitelského týmu, specifikace testovaného systému, definice testovacího prostředí, návrh a popis uživatelských transakcí, které budou použity pro realizaci zátěže, návrh scénáře, definice rizik, definice organizačních opatření atd. Dále je součástí realizace specifikace testovacích dat, spolupráce při jejich přípravě, příprava zátěžových skriptů, spouštění jednotlivých běhů zátěže, spolupráce při jejich vyhodnocení. Obecně přistupujeme k realizaci výkonnostních testů velmi zodpovědně a snažíme se zákazníkovi přinést v rámci našich zkušeností co nejvíce přidané hodnoty zejména objektivitu realizace a výsledků, minimalizaci rizik na testovacím nebo předprodukčním prostředí a výraznou efektivitu naší práce.

Pomůžeme Vám s:

 • Realizací kompletních zátěžových testů
 • Návrhem a implementací metodik zátěžového testování a metodických postupů, včetně začlenění do navazujících procesů
 • Výběrem a implementací podpůrných nástrojů (pro zátěžové testy)
 • Školením – jak metodických, tak technických (pro testovací nástroje)
 • Dodávku konzultací seniorních specialistů pro zátěžové testy

Metodiky a nástroje

Metodikou testování, jejíž využití navrhujeme, vychází z metodiky z rodiny Unified Process a ze zkušeností na obdobných projektech. Díky této příbuznosti a zároveň rozvoji, který od doby vytvoření metodiky proběhl, považujeme tuto metodiku za vhodný základ pro testování dodávky tak velkého rozsahu a komplexnosti. Její zpracování je dostatečné detailní a zároveň předpokládá přizpůsobení procesů a artefaktů situaci konkrétního projektu.

Implementace podpůrných testovacích nástrojů
Nabízíme dodávku nástrojů pro podporu testování, konzultační podporu při jejich implementaci a technickou podpora nad testovacími nástroji. Tuto službu je možno brát jako součást dalších zde uvedených služeb, protože se zákazník obvykle nespokojí s pouhým nákupem SW nástroje a požaduje v rámci dodávky i předání know-how a jeho zakomponování do stávajících procesů, metodik.

Pomůžeme Vám s:

 • Analýzou a zhodnocením stávajícího stavu procesů a metodik testování
 • Navržením akčního plánu rozvoje testování
 • Návrhem a implementací metodik a metodických postupů testování, včetně začlenění do navazujících procesů
 • Výběrem a implementací podpůrných nástrojů (pro Test management, automatizaci atd.)
 • Metodickým vedením a proškolení pracovníků
 • Dodávku konzultací k dalšímu rozvoji testování

Bezpečnostní testy

Provoz aplikací a systémů s sebou nese určitá rizika. Online platební transakce, snadný obchodní styk s partnery apod. znamenají pro aplikace zpracování značného množství často citlivých dat. Pokud aplikace obsahuje bezpečnostní chybu, mohou být data ohrožena z hlediska zachování dostupnosti, důvěrnosti nebo integrity (tzn. mohou být ohrožena útočníky s cílem tato data zcizit, mohou být neautorizovaně měněna atd.). Takovéto zneužití dat může mít velmi nebezpečné a nedozírné následky.

Náš přístup k bezpečnostnímu testování vychází především z dlouholetých zkušeností našich specialistů a uznávaných metodik, v rámci tohoto projektu konkrétně dle OWASP. Většinou postupujeme od procesních a architekturních záležitostí k samotnému testování a simulaci útoků (Cross Site Scripting, Code Injection a další). Naše dodávku může být od konzultací k přístupu k bezpečnostnímu testování až po realizaci celého projektu bezpečnostního testování konkrétního informačního systému.

Pomůžeme Vám s:

 • Revizí bezpečnostních politik, standardů a dokumentace
 • Revizí požadavků na bezpečnost informačních systémů
 • Revizí designu a architektury
 • Dynamickou kontrolou vhodnosti návrhu aplikace, implementace a použití bezpečnostních kontrol
 • Revizí kódu
 • Penetračním testováním dle metodiky OWASP Application Security Verification Standard

ITSM, ISMS a Quality Assurance
Konzultace a příprava strategie QA

V oblasti Qualita Assurance nabízíme využití našich profesionálních kapacit (QA konzultantů a QA managerů) řízení kvality procesu pro vývoj, nasazení a provozování informačních systémů. Naši konzultanti mají dostatek zkušeností pro řízení a dohledování složitých projektů z pohledu QA. Zároveň Vám můžeme nabídnout odborné služby spojené s implementací procesů dle standardů IT Service Management a implementací procesů informační bezpečnosti (ISMS).

Pomůžeme Vám s:

 • Revizí procesů, standardů a dokumentace dle ITIL a ITSM
 • Implementací ISMS
 • Přípravou před auditem a certifikací
 • Zajištění QA na projektech